HOME > 파닉스 > 유치~초등 저학년 > Phonics LAB

Phonics Lab 1
판매가격 : 13,500원
소비자가격 : 15,000
적립금 :675
상품상태 :신상품
제품코드 :1385359142
원산지 :유치~초등부
제조사 :YBM 편집국
제품정보 :120쪽 | 210 * 297 mm
제품구성 :본책 1권(92면) + 워크북 1권(책속의 책, 40면) + Multi-ROM 2개(CD ROM+ Audio 파일)+ 무료 교사용 자료 및 MP3 파일 제공
ISBN :978-89-17-94556-0
구매수량 :
총 금액 :
파닉스의 기초를 마스터하기 위한 4단계 필수코스!
학습 대상: 초등 저학년 (1~4학년)

영어 단어와 문장을 읽는 기초, 또 나아가 말하기의 가장 기초가 되는 파닉스 학습은 어린이 영어학습에 있어서 빼놓을 수 없이 중요한 부분을 차지한다. 파닉스랩은 이 파닉스학습의 기초를 튼튼히 다져주도록 가장 효과적으로 만들어진 교재이다. 아이들이 파닉스 학습에 반드시 필요한 4단계의 체계적인 학습을 거치면서 파닉스 규칙들을 재미있게 터득해 나갈 수 있도록 구성되었다. (1단계: Single Letters, 2단계: Short Vowels, 3단계: Long Vowels, 4단계: Double Letters)
또한 한 unit안에서도 챈트에서 warm up을 하고 본 학습을 통해서 파닉스규칙을 배우고, Test Yourself에서 자신의 실력점검을, 또 Story Time에서 복습을 하여 확실하게 알고 넘어갈 수 있도록 촘촘히 구성되어있다.


* 챈트를 통한 자연스러운 음가 소개
* 풍부한 시청각자료와 다양한 액티비티를 통한 효과적인 파닉스 학습과 훈련
* 재미있는 스토리를 통한 파닉스 복습 및 읽기 능력 up!
* 활용도 높은 문장 반복학습으로 말하기 능력 up!
* 워크북의 풍부하고 다양한 액티비티를 통해 본교재에서 배운 내용 점검
* 재미있는 CD-ROM 속의 활동 및 게임, Check-up 등을 통해 다시 한번 실력 점검
* 무료 교사용자료 및 MP3 오디오 파일 제공 (www.ybmbooks.com)
 

lab1.jpg


Unit 1 Aa, Bb, Cc, Dd
Aa /æ/ apple, ant, arrow
Bb /b/ ball, boy, bee
Cc /k/ cat, cap, car
Dd /d/ dog, dad, desk
Story Time_ Let’s Play!

Unit 2 Ee, Ff, Gg, Hh
Ee /e/ egg, elbow, elephant
Ff /f/ fox, fish, fork
Gg /g/ girl, gate, goose
Hh /h/ ham, hat, hand
Story Time_ A Hungry Girl

Unit 3 Ii, Jj, Kk, Ll
Ii /i/ igloo, ink, iguana
Jj /dƷ;;;;;;;;;;/ jet, jacket, jam
Kk /k/ king, key, kangaroo
Ll /l/ lamp, lion, lemon
Story Time_ Where Is It?
Unit 4 Overview: Aa ~ Ll

Unit 5 Mm, Nn, Oo, Pp
Mm /m/ monkey, mug, mop
Nn / n/ newspaper, nurse, nuts
Oo /a/ octopus, orange, ostrich
Pp /p/ piano, panda, pie
Story Time _ Don’t Cry!

Unit 6 Qq, Rr, Ss, Tt, Uu
Qq /kw/ quilt, queen, question
Rr /r/ rabbit, ring, robot
Ss /s/ sun, seal, socks
Tt /t/ tiger, tent, truck
Uu /ʌ;;;;;;;;;; / umbrella, up, under
Story Time _ The Queen’s Quilt

Unit 7 Vv, Ww, Xx, Yy, Zz
Vv /v/ violin, vase, vest
Ww /w/ wig, web, watch
Xx /ks/ ox, box, mix
Yy /j/ yo-yo, yawn, yacht
Zz /z/ zebra, zipper, zoo
Story Time_ Look at This!

Unit 8 Overview: Mm ~ Zz
Unit 1 Aa, Bb, Cc, Dd
Aa /æ/ apple, ant, arrow
Bb /b/ ball, boy, bee
Cc /k/ cat, cap, car
Dd /d/ dog, dad, desk
Story Time_ Let’s Play!

Unit 2 Ee, Ff, Gg, Hh
Ee /e/ egg, elbow, elephant
Ff /f/ fox, fish, fork
Gg /g/ girl, gate, goose
Hh /h/ ham, hat, hand
Story Time_ A Hungry Girl

Unit 3 Ii, Jj, Kk, Ll
Ii /i/ igloo, ink, iguana
Jj /dƷ;;;;;;;;;;/ jet, jacket, jam
Kk /k/ king, key, kangaroo
Ll /l/ lamp, lion, lemon
Story Time_ Where Is It?
Unit 4 Overview: Aa ~ Ll

Unit 5 Mm, Nn, Oo, Pp
Mm /m/ monkey, mug, mop
Nn / n/ newspaper, nurse, nuts
Oo /a/ octopus, orange, ostrich
Pp /p/ piano, panda, pie
Story Time _ Don’t Cry!

Unit 6 Qq, Rr, Ss, Tt, Uu
Qq /kw/ quilt, queen, question
Rr /r/ rabbit, ring, robot
Ss /s/ sun, seal, socks
Tt /t/ tiger, tent, truck
Uu /ʌ;;;;;;;;;; / umbrella, up, under
Story Time _ The Queen’s Quilt

Unit 7 Vv, Ww, Xx, Yy, Zz
Vv /v/ violin, vase, vest
Ww /w/ wig, web, watch
Xx /ks/ ox, box, mix
Yy /j/ yo-yo, yawn, yacht
Zz /z/ zebra, zipper, zoo
Story Time_ Look at This!

Unit 8 Overview: Mm ~ Zz
Unit 1 Aa, Bb, Cc, Dd
Aa /æ/ apple, ant, arrow
Bb /b/ ball, boy, bee
Cc /k/ cat, cap, car
Dd /d/ dog, dad, desk
Story Time_ Let’s Play!

Unit 2 Ee, Ff, Gg, Hh
Ee /e/ egg, elbow, elephant
Ff /f/ fox, fish, fork
Gg /g/ girl, gate, goose
Hh /h/ ham, hat, hand
Story Time_ A Hungry Girl

Unit 3 Ii, Jj, Kk, Ll
Ii /i/ igloo, ink, iguana
Jj /dƷ;;;;;;;;;;/ jet, jacket, jam
Kk /k/ king, key, kangaroo
Ll /l/ lamp, lion, lemon
Story Time_ Where Is It?
Unit 4 Overview: Aa ~ Ll

Unit 5 Mm, Nn, Oo, Pp
Mm /m/ monkey, mug, mop
Nn / n/ newspaper, nurse, nuts
Oo /a/ octopus, orange, ostrich
Pp /p/ piano, panda, pie
Story Time _ Don’t Cry!

Unit 6 Qq, Rr, Ss, Tt, Uu
Qq /kw/ quilt, queen, question
Rr /r/ rabbit, ring, robot
Ss /s/ sun, seal, socks
Tt /t/ tiger, tent, truck
Uu /ʌ;;;;;;;;;; / umbrella, up, under
Story Time _ The Queen’s Quilt

Unit 7 Vv, Ww, Xx, Yy, Zz
Vv /v/ violin, vase, vest
Ww /w/ wig, web, watch
Xx /ks/ ox, box, mix
Yy /j/ yo-yo, yawn, yacht
Zz /z/ zebra, zipper, zoo
Story Time_ Look at This!

Unit 8 Overview: Mm ~ Zz
13,500원
13,500원
13,500원
고객센터전화번호 안내

뉴스 & 공지사항

계좌번호